Behandling og videregivelese af person- og kundeoplysninger

  1. Indhentning og brug af personoplysninger

Økonomihus.dk indhenter oplysninger om kunden til brug for rådgivningen. Det gælder bl.a navn, adresser, herunder postadresse, cpr. nr. og relevante papirer til udførsel af den nødvendige rådgivning af kunderne.

Økonomihus.dk indhenter oplysninger om kunderne til brug for kunderådgivning jf. udbuddet af rådgivningsydelser på vores hjemmeside. Det omfatter fx kunderådgivining, kundepleje, analyser af udviklingen jf. kundeaftalen og til løbende markedsføring. Der indhentes oplysninger ved oprettelser af kundeforholdet og imens kundeforholdet består.

2. Videregivelse af oplysninger

Oplysninger om kundeforhold videregives kun med kundens skriftlige samtykke, eller hvor Økonomihus.dk er berettiget eller forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.

Økonomihus.dk kan med de begrænsninger, der følger af reglerne om tavshedspligt for Økonomihus.dk og anden lovgivning som fx persondataloven, markedsføringsloven og anden lovgivning, uden kundens samtykke fx videregive:

  • Kundeoplysninger til virksomheder, som udfører databehandlingsopgaver og andre lignende opgaver, herunder administrative for Økonomihus.dk.

3. Indsigt

Kunden har efter persondataloven ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger om kunden Økonomihus.dk behandler, med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Økonomihus.dk har ret til at kræve betaling for skriftlig information herom efter takster fastsat af justitsministeren. En kunde, der direkte overfor Økonomihus.dk har givet samtykke til videregivelse af oplysninger, kan senere få bekræftet, hvilke typer oplysninger der kan videregives, til hvilke formål videregivelse kan ske, og hvem der kan modtage oplysninger på grundlag af samtykket.

4. Fejl i Økonomihus.dk´s oplysninger

Hvis Økonomihus.dk bliver opmærksom på, at der er registreret forkerte eller vildledende oplysninger om kunden vil de straks blive rettet eller slettet. Er oplysningerne videregivet til andre, vil modtagerne blive underrettet om rettelserne.

5. Opbevaring og sletning af oplysninger i henhold til persondataloven

Personoplysningerne opbevares i 10 år efter kundeforholdets ophør. Dette af hensyn til dokumentation af foretagen rådgivning overfor Finanstilsynet, som kræver dette.

6. God skik for finansielle virksomheder

Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder skal Økonomihus.dk oplyse om priser for rådgivningen. Vi modtager kun vederlag for vores rådgivning af kunderne og ikke fra andre. Dette for at understøtte vores uvildighed og godkendelse i Finanstilsynet.

7. Klager

Hvis en uoverensstemmelse med Økonomihus.dk ikke bliver løst til kundens tilfredshed, kan klage indgives til Direktør Carsten Lund, der er klageansvarlig. Henvendelse sker til cl@okonomihus.dk eller på Økonomihus.dk.

Klager over Økonomihus.dk´s behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

8. Tilsyn

Økonomihus.dk er som følge af dansk lovgivning underlagt tilsyn af:

Finanstilsynet

Århusgade 110, 2100  København Ø

E-mail: Finanstilsynet@ftnet.dk

Tlf.: +45 33 55 82 82

9. Dataansvarlige

Direktør Carsten Lund er dataansvarlige I Økonomihus.dk. Kontaktoplysningerne er cl@okonmihus.dk, tlf. nr. 40 11 65 86. Han sikrer overholdelse af persondataloven og star til rådighed ved klager eller spørgsmål til vores behandling af persondata.